Jae Duk Duk
hacker

@Jae_DukDuk (0) • ryerson university
Fourth Year Comp Sci Kid