loading
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
# Definiera en funktion som tar ett heltal n som parameter, och returnerar en boolean True eller False beroende på om n är ett primtal eller inte 
def om_prim(n):
  # Vi vet att 1 inte är ett primtal, så kolla om n är lika med 1 

  # Kolla om n är delbart med något tal från och med 2 upp till n, i så fall är n inte ett primtal
  
  # Om inget av de ovanstående testen uppfyllts betyder det att n är ett primtal, alltså ska vår funktion returnera True
  
# Här är en loop som för varje tal mellan 1 och 20 testar om det är ett primtal och skriver ut svaret
for n in range(1, 21):
  print(n, om_prim(n))