Nodejs

No description

fork
loading
Files
 • index.js
index.js
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
function has(array, value) {
 // sử dụng vòng lặp for...of viết hàm has để kiểm tra xem array có tồn tại 1 giá trị xác định hay không
 // Tham số:
 //	- array: mảng cần kiểm tra
 //	- value: giá trị cần kiểm tra xem có tồn tại trong array không
 // Return:
 //	- true nếu có tồn tại
 //	- false nếu không tồn tại
 for( i=0; i<array.length; i++)
 if(array[i]==value) return true;
 return false
}

has([1,2,3], 1)
node v10.16.0