Yvng Bashit

@YvngBashit (12)
Beginner Python programmer.