Yvng Bashit

@YvngBashit (13)
Beginner Python programmer.