loading
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
import information
  
studentparams = {
    "Họ và tên": "Nguyễn Văn A",
    "Tuổi": 19,
    "Lớp": "Tin 1"
  }

print(information.student(studentparams))

print(information.student.__doc__)
Fetching token