loading
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
def student(params):
 """
 đây là function in ra thông tin của sinh viên
 """
 return "\n".join(["{0}: {1}".format(k, v) for k, v in params.items()])

myparams = {
  "Họ và tên": "Nguyễn Văn A",
  "Tuổi": 19,
  "Lớp": "Tin 1"
 }
 
print(student(myparams))
Fetching token