loading
main.py
1
2
3
4
5
PRINT(5 + 2)

print(7 - 3)

print("Tôi tên là " + " Từ Anh Vũ")