repl.it
@lmdat/

bai-01

C#

Viết chương trình tìm số lớn nhất giữa 3 số thực x, y, z được nhập từ bàn phím

fork
loading
Files
 • main.cs
main.cs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
using System;

class Program {
 public static void Main (string[] args) {
   //Khởi tạo biến x, y, z
   float x = 0, y = 0, z = 0;
 
         
   Console.Write("Nhap so thuc x: ");
   x = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
 
   Console.Write("Nhap so thuc y: ");
   y = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
 
   Console.Write("Nhap so thuc z: ");
   z = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
 
   //Biến max
   float max;
 
   max = (x > y) ? x : y;
 
   if (max < z)
     max = z;
 
   // In kết quả ra màn hình
   Console.WriteLine("Max({0}, {1}, {2}) = {3}", x, y, z, max);
   // Dừng màn hình để xem kết quả
   Console.ReadLine();
 }
}
Fetching token
?