@lmdat/

bai-02

C#

Nhập 2 số thực x, y. Kiểm tra xem chúng cùng dấu hay trái dấu

fork
loading
Files
 • main.cs
main.cs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
using System;

class Program {
 public static void Main (string[] args) {
   //Khởi tạo biến x, y
   float x = 0, y = 0;
   
   Console.Write("Nhap so thuc x: ");
   x = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());

   Console.Write("Nhap so thuc y: ");
   y = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());

   float result = x * y;
   if(result > 0)
   {
     Console.WriteLine("{0} va {1} cung dau", x, y);
   }
   else if(result < 0)
   {
     Console.WriteLine("{0} va {1} trai dau", x, y);
   }
   else
   {
     if(x == 0 && y == 0)
     {
       Console.WriteLine("khong xac dinh boi vi x = 0 va y = 0");
     }
     else if(x == 0)
     {
       Console.WriteLine("khong xac dinh boi vi x = 0");
     }
     else
     {
       Console.WriteLine("khong xac dinh boi vi y = 0");
     }

   }
   // Dừng màn hình để xem kết quả
   Console.ReadLine();
 }
}