@lmdat/

bai-05

C#

Nhập một tháng có giá trị từ 1 – 12. Cho biết tháng đó thuộc quý mấy

fork
loading
Files
 • main.cs
main.cs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
using System;

class Program {
 public static void Main (string[] args) {
  int month = 1;
  /*
    * Dùng vòng lặp do-while để kiểm tra 
    * giá trị nhập từ bàn phím 
    * có phải là số nguyên dương trong đoạn [1, 12].
    */
  do
  {
    Console.Write("Nhap so thang: ");
    month = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  } while (!(month > 0 && month < 13));

  switch (month)
  {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
      Console.WriteLine("Thang {0} thuoc quy I", month);
      break;
    case 4:
    case 5:
    case 6:
      Console.WriteLine("Thang {0} thuoc quy II", month);
      break;
    case 7:
    case 8:
    case 9:
      Console.WriteLine("Thang {0} thuoc quy III", month);
      break;
    case 10:
    case 11:
    case 12:
      Console.WriteLine("Thang {0} thuoc quy IV", month);
      break;
    default:
      break;
  }

  // Dừng màn hình để xem kết quả
  Console.ReadLine();
 }
}