@lmdat/

bai-10

C#

Tính tổng S(n) = 1 + 2 +3 + ... + n

fork
loading
Files
 • main.cs
main.cs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
using System;

class Program {
 public static void Main (string[] args) {
  // Khởi tạo biến n
  int n = 0;

  /*
   * Dùng vòng lặp do-while để kiểm tra 
   * giá trị nhập từ bàn phím 
   * có phải là số nguyên dương hay không.
   */
  do
  {
   Console.Write("Nhap so nguyen duong n: ");
   n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  } while (n < 1);

  //Khởi tạo biến sum
  uint sum = 0;

  for (uint i = 1; i <= n; i++)
  {
    sum += i; // Tương đương: sum = sum + i;
  }

  Console.WriteLine("S({0}) = {1}", n, sum);
  // Dừng màn hình để xem kết quả
  Console.ReadLine();
 }
}