main.bas
QBasic (qb.js) Copyright (c) 2010 Steve Hanov