@anonymous/

CaringNeighboringOpenlook

Python

No description

fork
loading
Files
 • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
#Shanhaijing simulator
import random
directions = ["north", "south", "east", "west"]
mountains = ['Cangyan', 'Danxia', 'Dingjun', 'Du', 'Emei', 'Erlang', 'Everest', 'Genyen', 'Gongga', 'Heng', 'Heng', 'Hua', 'Huangbo', 'Jianglang', 'Jiuhua', 'Jizu', 'Kailash', 'Langya', 'Lao', 'Liang', 'Lingyan', 'Li', 'Longhu', 'Luofu', 'Lu', 'Lushan', 'Jinfo', 'Longmen', 'Mian', 'Mogan', 'Pan', 'Pomiu', 'Putuo', 'Qingcheng', 'Qiyun', 'Sanqing', 'Song', 'Taibai', 'Tai', 'Tangjia', 'Tiandang', 'Tiantai', 'Tianzhu', 'Wangwu', 'Wutai', 'Xiqiao', 'Siguniang', 'Xuebaoding', 'Tian']

def randentry(arr):
 return arr[random.randint(0,len(arr)-1)]
 
mod = ["abundant with", "devoid of", "covered in"]
feature = ["jade", "gold", "silver", "iron", "copper", "vegetation", "strange plants", "strange beasts", "strange fish", "streams", "rocks", "thorny plants", "fire", "apes", "giant snakes", "insects"]
def genDescription():
 res = randentry(mod) + " " + randentry(feature)
 if(random.randint(0,1)):
  res += " and " + randentry(mod) + " " + randentry(feature)
 return res
 
syllables = """
  a, ai, an, ang, ao
  ba, bai, ban, bang, bao, bei, ben, beng, bi, bian, biao, bie, bin, bing, bo, bu
  ca, cai, can, cang, cao, ce, cei, cen, ceng, cha, chai, chan, chang, chao, che, chen, cheng, chi, chong, chou, chu, chua, chuai, chuan, chuang, chui, chun, chuo, ci, cong, cou, cu, cuan, cui, cun, cuo
  da, dai, dan, dang, dao, de, dei, den, deng, di, dian, diao, die, ding, diu, dong, dou, du, duan, dui, dun, duo
  e, ê, ei, en, er
  fa, fan, fang, fei, fen, feng, fo, fou, fu
  ga, gai, gan, gang, gao, ge, gei, gen, geng, gong, gou, gu, gua, guai, guan, guang, gui, gun, guo
  ha, hai, han, hang, hao, he, hei, hen, heng, hm, hng, hong, hou, hu, hua, huai, huan, huang, hui, hun, huo
  ji, jia, jian, jiang, jiao, jie, jin, jing, jiong, jiu, ju, juan, jue, jun
  ka, kai, kan, kang, kao, ke, kei, ken, keng, kong, kou, ku, kua, kuai, kuan, kuang, kui, kun, kuo
  la, lai, lan, lang, lao, le, lei, leng, li, lia, lian, liang, liao, lie, lin, ling, liu, long, lou, lu, luo, luan, lun, lü, lüe
ma, mai, man, mang, mao, mei, men, meng, mi, mian, miao, mie, min, ming, miu, mo, mou, mu, na, nai, nan, nang, nao, ne, nei, nen, neng, ng, ni, nian, niang, niao, nie, nin, ning, niu, nong, nou, nu, nuo, nuan, nü, nüe
  o, ou
  pa, pai, pan, pang, pao, pei, pen, peng, pi, pian, piao, pie, pin, ping, po, pou, pu
  qi, qia, qian, qiang, qiao, qie, qin, qing, qiong, qiu, qu, quan, que, qun
  ran, rang, rao, re, ren, reng, ri, rong, rou, ru, rua, ruan, rui, run, ruo
  sa, sai, san, sang, sao, se, sei, sen, seng, sha, shai, shan, shang, shao, she, shei, shen, sheng, shi, shou, shu, shua, shuai, shuan, shuang, shui, shun, shuo, si, song, sou, su, suan, sui, sun, suo
  ta, tai, tan, tang, tao, te, teng, ti, tian, tiao, tie, ting, tong, tou, tu, tuan, tui, tun, tuo
  wa, wai, wan, wang, wei, wen, weng, wo, wu
  xi, xia, xian, xiang, xiao, xie, xin, xing, xiong, xiu, xu, xuan, xue, xun
  ya, yan, yang, yao, ye, yi, yin, ying, yong, you, yu, yuan, yue, yun
  za, zai, zan, zang, zao, ze, zei, zen, zeng, zha, zhai, zhan, zhang, zhao, zhe, zhei, zhen, zheng, zhi, zhong, zhou, zhu, zhua, zhuai, zhuan, zhuang, zhui, zhun, zhuo, zi, zong, zou, zu, zuan, zui, zun, zuo """.replace(",", "").split()
def genName():
 res = ""
 for i in range(random.randint(1,2)):
  res += randentry(syllables)
 return res.capitalize();

animal = ["grebe", "cat", "bear", "wolf", "horse", "pheasant", "bull", "hawk", "snake", "carp", "goat", "rat", "boar", "magpie", "lamprey"]

descriptor = ["no", "three", "six", "eight", "yellow", "red", "black", "bald", "long"]
appendage = ["eyes", "legs", "markings", "tails", "heads", "horns", "ears", "wings"]
effect = ["flesh cures leprosy", "flesh cures fevers", "flesh cures boils", "flesh cures delirium", "flesh cures chest pains", "hide brings good fortune to the wearer", "hide brings ill fortune to the wearer", "hide conceals the bearer", "presence heralds rain", "presence heralds drought", "presence heralds strife", "presence heralds prosperity", "gaze paralyzes", "presence disturbs the mind"]

sent = "{} li {} there is a mountain called {} which is {}. There is a beast called {}, shaped like a {} but with {} {}. It cries \"{}\" and its {}.".format(
  str(random.randint(5, 50)*10),
  randentry(directions),
  randentry(mountains),
  genDescription(),
  genName(),
  randentry(animal),
  randentry(descriptor),
  randentry(appendage),
  randentry(syllables),
  randentry(effect)
 )
print(sent)