Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
so sanh chuỗi
trannhan814 (0)

Với câu 3, vì bạn so sánh chuỗi “1000” và “200”, nên kết quả sẽ là “1000” < “200”, chứ không phải so sánh 2 số. Nếu bạn muốn so sánh 2 số phải convert các chuỗi trên thành số:

Commentshotnewtop
CodingCactus (3088)

As repl talk is English only and the code is low-effort, this has been unlisted.