Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
Zadanie 2
nieNIX (0)

(BMI) Napisz program, który wczytuje Twoją masę (podaną w kg) iwzrost (podany w cm) i na tej podstawie wylicza i wypisuje BMI (czyli m/h2 w kg/m2). Jeśli wyliczona wartość jest mniejsza niż 18.5, program powinien wypisać komunikat: jestes za chudy. Jeśli wyliczona wartość jest większa niż 25,
program powinien wypisać komunikat jestes za gruby.