Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
Zadanie 5
nieNIX (0)

(Weryfikacja hasła) Zaimplementuj prosty system weryfikacji haseł. Po uruchomieniu program ten przyzna dostęp wyłącznie użytkownikowi o nazwie admin, który dysponuje właściwym hasłem.