Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
btl
ThanhTam123 (0)
 1. Sử dụng module fs để đọc file data.json
  1. Dùng JSON.parse để chuyển đổi string đọc được ở bước 1 sang Object
  1. Log property name từ object ở bước 2
  1. Thêm 1 property members là một array, truyền vào 1 object mô tả về bạn
  1. Ghi lại dữ liệu vào file data.json
  1. Mở file data.json để kiểm chứng xem bạn làm đúng không
   */