tại sao đoạn code này sai nhỉ?
ITHelpself (2)

code sai ở đâu vậy mọi người? mình không biết nó sai ở đâu? Mọi người hỗ trợ mình nhé!

You are viewing a single comment. View All
ITHelpself (2)

thiếu std:: chỗ dòng 3